Oprichting

Bewonersvereniging Vroondaal (BVV) is opgericht op 19 september 2011 en in 2016 notarieel gewijzigd in de naam Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark (BVVH). De aanleiding in 2011 was de plotselinge bekendmaking van het herontwikkelingsplan ‘Vroondaal Revisited’. Hiermee werd het besluitvormingsproces voor een grootschalig verdichtingsplan ingezet door de PPS Vroondaal Ontwikkeling (partners: Gemeente Den Haag, Bouwfonds Ontwikkeling en Synchroon). PPS: Publiek Private Samenwerking.

De bewoners, de pioniers van Vroondaal, waren echter vooraf niet gekend in deze planwijzigingen. Bezorgd om de identiteitsverandering van hun woongebied en daarmee de onvermijdelijke waardevermindering van hun grond- en woningbezit, besloten de bewoners gezamenlijk oppositie te voeren. Op 13 september 2011 vond de oprichtingsvergadering van bewonersvereniging plaats, die zich in eerste instantie tot doel stelde om het oorspronkelijke ontwikkelingsplan grotendeels in stand te houden.

Eind 2011 vonden twee raadsvergaderingen van de Commissie Ruimte plaats, waarbij de BVV steun kreeg van de raadsleden VVD, SP, CDA, D66, Groen Links en PVV. Het College van B&W besloot daarop het plan ‘Vroondaal Revisited’ te herzien tot een nieuw stedenbouwkundig plan met een flexibele invulling. Het bestuur van de BVV zal als erkend gesprekspartner daarbij betrokken zijn.

Doelstelling volgens statuten, artikel 2:

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de eigenaren en huurders van de woningen, gelegen in de wijk Vroondaal te ‘s-Gravenhage, (zoals vastgelegd in het projectdocument Madestein (met kenmerk RV457 de dato vijftien december tweeduizend):

Het bevorderen van samenwerking tussen de eigenaren en de huurders van genoemde woningen;

Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en sociale cohesie in het woongebied;

Het initiëren en uitvoeren  van een kunst- en cultuurplan ten behoeve van de bewoners en het versterken van de beoogde identiteit van Vroondaal Hofstedepark, door middel van: het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte; het ontwikkelen van een jaarprogramma, waarbinnen activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op de in Vroondaal Hofstedepark wonende volwassenen en kinderen, alsmede cultureel-maatschappelijke activiteiten die zich tevens richten op externe doelgroepen.

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar (in maart of april) vindt de algemene ledenvergadering plaats – met voorlegging van het jaarverslag, waarin opgenomen: jaarrekening annex begroting, werkzaamheden van het bestuur en de commissies en eventuele bestuurswisselingen. De vergadering wordt afgesloten met een dialoog op nuttige en noodzakelijke aandachtspunten voor het volgend verenigingsjaar. De dialoog wordt al dan niet ingeleid door een externe spreker die een specifiek thema aan de orde stelt.

Sponsoren