Commissies

Ter versterking van een kwalitatief woon- en leefmilieu en ter bevordering van de sociale cohesie binnen de gestaag groeiende gemeenschap, zijn de volgende commissies geformeerd:

1. Commissie Woonomgeving

De commissie bestaat uit drie leden:

  • Winfried Bercz (contactpersoon)
  • Hans Keus
  • Peter Engering (bij oproep)

De commissie richt zich op het beheer van de wijk. Zij fungeert als intermediair tussen de bewoners en Vroondaal Ontwikkeling, de gemeente en overige belanghebbende partijen. Voor aanvullende bovenwijkse onderwerpen treedt de commissie in overleg met de gemeente. Als aanspreekpunt en met hulp van de leden, houdt de commissie controle op de situatie in de woonwijk.

 

2. Commissie Whats App Alert

De commissie bestaat uit twee leden:

  • Hans Keus
  • Winfried Bercz

De commissie maakt aanbevelingen die het veiligheidsgevoel in de wijk verhogen. Risico op inbraak, waar nodig in samenwerking met de Politie Loosduinen, wordt hiermee verminderd.

3. Juridische Commissie

De commissie bestaat uit twee leden:

  • Els Schutrops
  • Frans Sijbers (contactpersoon)

De commissie begeleidt en ondersteunt procedures die door het bestuur in gang worden gezet. De thema’s waarover de Juridische Commissie zich tot op heden heeft gebogen, zijn: 1) Mandeligheid Verschillende teksten in de notariële akten van levering zijn gebruikt om de mandeligheid toekomstig te kunnen leveren aan de erfpachters/eigenaren van Vroondaa Hofstedepark. Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar de verschillen en de juridische gevolgen daarvan. De inzet van de Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark is, de levering van de mandeligheid te voorkomen. Voorts zal de Juridische Commissie zich buigen over de vraag – indien de mandeligheid onverhoopt toch wordt geleverd – wat daartoe de beste rechtsvorm zal zijn, teneinde het beheer van het toekomstige mandelige gebied zo goed mogelijk te laten verlopen. 2) Erfpacht Een ander onderwerp was de uitgifte van de Vroondaal kavels in (eeuwigdurend afgekochte) erfpacht of eigen grond. Inmiddels heeft GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal CV bekend gemaakt dat tegen een meerprijs ook eigen grond kan worden geleverd. De Juridische Commissie zal nader bestuderen wat voor de huidige bewoners de mogelijkheden van omzetting van erfpacht naar eigen grond zijn.

 

Sponsoren